Nordjysk Lystfiskeriforening afholder ordinær generalforsamling
Torsdag den 9. januar 2020 kl. 18.00 præcis i Vejgaardhallen


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden og valg af stemmetællere
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
    Bemærk NL’s love § 9 stk.2 om tidsfristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen
6. Budget 2019/2020.
7. Valg af formand Torben Burchardt afgår efter tur.
8. Valg af 2bestyrelsesmedlemmer Martin Møller Nielsen og Morten Ransborg afgår efter tur.
9. Valg af 2 suppleanter. Søren Østergaard og Jørgen Brandt afgår efter tur
10. Valg af revisor. Ole Bille og Jan Vinther Sørensen afgår efter tur.
11. Eventuelt

REFERAT :
Ad 1: Tage Kragbak valgt som dirigent

Ad 2: Forretningsorden godkendt. Generalforsamling lovlig indkaldt.

Ad 3: Beretning godkendt. Der var bemærkninger om mørkt vand fra Karsten Jensen: Han havde
været forbi alle tilløb til åen. Der var klart vand i alle. Mente derfor at det mørke vand kom fra
åens brinker, som blev udvasket. Iltprocent var flere steder målt til 4% hvilket er lavt.
Per Bruun bemærkede at det kunne skyldes grødeskærings metoden.
Jan Nielsen forklarede at kommunens folk (Peter Munk) troede det kunne være udskylning fra
drænrør som farvede vandet.
Hans Vistrup ønskede forklaring på hvor man kunne indberette skarv og sæl. Det blev senere vist
på storskærm.

Ad4: Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad5: bestyrelsen forslag om at få mandat til at lave aftale om udlejning af hytten ”fru
Christensen” blev godkendt.

ad6: der er budgetteret med et overskud på 5000 i år. Der er budgetteret med 375 medlemmer.
Til generalforsamling var der indmeldt 295.

ad7: Formand Torben Burchardt blev genvalgt

ad8: Martin Møller Nielsen og Morten Ransborg blev genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen er
således uændret.

ad9: Jørgen Brandt og Søren Østergaard blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

ad10: Ole Bille ønskede efter lang tro tjeneste som foreningens revisor at pensionere sig selv.
Claus Rasmussen blev valgt som ny revisor. Jan Vinther blev genvalgt.

Ad11: En veloplagt kasserer viste features fra den ny hjemmeside. Fangst, skarv og
sælrapportering blev demonstreret.
Johnny Larsen foreslog at foreningen holdt klippedage når der alligevel blev skåret grøde.
Per Bruun foreslog om man kunne få gæstekort på sms. Det kunne blive et problem at få
godkendt hos vores udvekslingsforeninger.
Michael Pedersen syntes udvekslingskortene helt skal droppes. Formanden forklarede at NL’s
medlemmer har god brug af de kort vi kan låne og derfor også bør udvise gæstfrihed til andre
foreningers medlemmer når de besøger vores å.
Dirigenten takkede for fin stemning og en god generalforsamling.