LOVE, BESTEMMELSER OG REGLER

I Nordjysk Lystfiskeriforening er der en lov for foreningen og nogle forskellige regler. I lovene finder du de overordnede “spilleregler” der er gældende i foreningen.
I vore bestemmelser og regler er der nogle retningslinjer, der er med til at styrke sammenholdet og forvaltningen af vor forening.
Forventningen er, at du er indstillet på at udvise almindelig god, sportslig og kammeratlig optræden m.v., når du færdes ved åen og i foreningsregi.

LOVE FOR NORDJYSK LYSTFISKERIFORENING STIFTET 1917 – AALBORG

Foreningens hjemsted og adresse
§ 1

stk. 1
Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.
stk. 2
Foreningens adresse er formandens adresse.

Foreningens formål
§ 2
Foreningens formål er gennem sammenslutning af lystfiskere at skaffe gode betingelser for lystfiskeri i Nordjylland, blandt andet ved:

at sikre medlemmerne mulighed for at udøve deres fritidsinteresse ved at leje/erhverve fiskevand.
gennem klubaftener, kurser, foredrag og andre aktiviteter at tilbyde medlemmerne et aktivt foreningsliv.
gennem målrettet juniorarbejde og kurser at tilbyde unge en sund fritidsbeskæftigelse og samvær med andre aldersgrupper samt engagere dem i foreningslivet og dermed i samfundslivet.
at arbejde for forbedring af fiskevandene gennem naturgenopretning og bestandsophjælpning.
gennem samarbejde med myndigheder og lystfiskeriforeninger, lokalt og på landsplan, at skabe gode forhold for vandmiljøet og lystfiskeriet.

Foreningens fiskevand
§ 3
Aktive medlemmer af foreningen har ret til at drive lystfiskeri i foreningens fiskevand. Under udøvelse af fiskeriet skal medlemmerne være i besiddelse af gyldigt medlemskort, der på forlangende skal forevises for lodsejere og for personer, der legitimerer sig ved forevisning af kontrolskilt.
Hvert medlem må i foreningens fiskevand kun fiske med en stang og snøre.
Medlemmerne skal rette sig efter de bestemmelser, der træffes af generalforsamlingen eller bestyrelsen for fiskeriets udøvelse.

Optagelse af medlemmer
§ 4
Seniormedlemmer:
Anmodning om optagelse som medlem af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Såfremt der er tale om et nuværende seniormedlems ægtefælle, vil optagelse kunne ske umiddelbart.
Ved optagelsen betales indskud og første årskontingent.
Ved optagelse efter den 15. august betales halvt årskontingent.
Seniormedlemmer kan ved henvendelse til kassereren anmode om overgang til passivt medlemskab.
Passive medlemmer må ikke fiske i foreningens fiskevand og kan ikke deltage i generalforsamlinger.
Passive medlemmer betaler et årskontingent svarende til en femtedel af normalkontingentet, afrundet opad til nærmeste fold af 10 kr.
Passive medlemmer kan igen optages som aktive medlemmer uden at betale nyt indskud.

Juniormedlemmer:
Unge under 18 år kan optages som juniormedlemmer på følgende betingelser:
Unge under 18 år optages i foreningen uden indskud og er kontingentfrie i optagelsesåret.
Medlemmers børn under 12 år kan frit fiske i foreningens fiskevand i følge med forældre eller et seniormedlem. Børnene skal være indmeldt i foreningen. Der udstedes medlemskort til pågældende.
Årskontingentet for juniorer fastsættes af bestyrelsen.
Ved det fyldte 18. år har juniorer ret til at indtræde som seniormedlemmer mod betaling af indskud.
Bestyrelsen kan begrænse tilgangen af såvel senior- som juniormedlemmer, såfremt det samlede medlemstal skønnes at svare til, hvad det tilgængelige fiskevand kan bære. En sådan begrænsning skal dog forelægges den førstkommende generalforsamling til godkendelse.

Medlemspligter
§ 5
Det er alle medlemmers pligt nøje at overholde ferskvandsfiskeriloven og de af foreningen vedtagne særbestemmelser vedrørende mindstemål m.v., ligesom det er ethvert medlems pligt at anmelde alle overtrædelser til bestyrelsen.
Medlemmer af foreningen må ikke ved overbud eller på anden måde søge at erhverve fiskevand, som er lejet af foreningen, foreningens medlemmer eller foreninger, som er tilsluttet Lindenborg å Sammenslutningen.

Eksklusion
§ 6

Bestyrelsen er bemyndiget til at suspendere fiskeretten for medlemmer, som ikke straks genudsætter undermålsfisk, eller som forser sig mod de af folketinget vedtagne love og regler, der er gældende for fiskeri i foreningens vande, eller foreningens love og særbestemmelser.

Det suspenderede medlem har ret til mundtligt at indbringe suspenderingen på førstkommende ordinære generalforsamling.

Den samlede bestyrelse er på et bestyrelsesmøde, ved enighed, bemyndiget til at ekskludere et medlem af foreningen jævnfør linjerne a til k.

Inden et medlem suspenderes eller ekskluderes, er bestyrelsen forpligtiget til at høre medlemmet.

Det ekskluderede medlem har ret til at indbringe eksklusionen for førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet sættes på generalforsamlingens dagsorden. Bestyrelsens begrundede beslutning og det ekskluderede medlems eventuelle skriftlige indlæg udsendes til medlemmerne sammen med dagsordenen. Det ekskluderede medlem har ret til at deltage i generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret. Stadfæster generalforsamlingen eksklusionen, forlader den ekskluderede straks generalforsamlingen. Forkaster generalforsamlingen eksklusionen, kan medlemmet straks indtræde i foreningen igen uden betaling af nyt indskud.

Et medlem kan ekskluderes, når vedkomne:

a) Ikke følger foreningens love og særbestemmelser

b) Skader foreningens mulighed for leje og køb af fiskevand.

c) Ikke følger bestemmelserne i denne lovs § 12 omkring tegningsret udadtil.

d) Skader foreningen ved tyveri, bedrageri eller underslæb.

e) Udøver chikane og vold mod et andet medlem af foreningen, ved foreningens fiskevand.

f) Ikke straks genudsætter undermålsfisk.

g) Ikke følger de af folketinget vedtagne love og regler, der er gældende for fiskeri i foreningens vande.

h) Ikke følger vandløbsmyndighedens anvisninger.

i) Ikke følger de regler Aalborg kommune har fastsat for kommunalt tilskud til foreninger.

j) Ved sin opførsel skader foreningens mulighed for at efterleve foreningens formålsbestemmelser.

k) I øvrigt udsætter foreningen for væsentlig skade.

Indskud og kontingent
§ 7
Indskud og kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentet forfalder til betaling den 31. december og dækker medlemskab i det kommende kalenderår.
Er kontingentet ikke betalt senest den 31. december, slettes medlemmet fra samme dato

Regnskab og budget
§ 8
Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september.
Regnskab og budget godkendes af generalforsamlingen
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gældsforpligtelser ved andet end deres kontingent.

Generalforsamlinger
§ 9

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i januar måned. Indkaldelse indeholdende dagsorden bilagt bestyrelsens beretning, det reviderede regnskab og budgetforslag for det kommende år, udsendes til medlemmerne mindst 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Udsendelsen kan ske elektronisk.

Forslag, som ønskes behandlet på den kommende ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag om lovændringer skal fremgå af dagsordnen.

Øvrige forslag til generalforsamlingen udsendes sammen med indkaldelsen, eller offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage inden generalforsamlingen, hvis forslaget indsendes til bestyrelsen efter at indkaldelsen er udsendt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 10 procent af foreningens aktive seniormedlemmer begærer dette med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet.

Resultatet af forhandlingerne indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af protokolføreren og dirigenten.

Afstemningsregler
§ 10

Alle forslag kan vedtages med simpelt flertal af de fremmødte seniormedlemmer.
Forslag om lovændringer vedtages med simpelt flertal af de fremmødte medlemmer, dog med undtagelse af forslag om foreningens ophævelse, jfr. § 13.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Et medlem kan fremsætte forslag om skriftlig afstemning. Forslaget herom sættes straks til almindelig afstemning.
Afstemning vedrørende valg af formand, kasserer, bestyrelses-, suppleant- og revisorposter er altid skriftlig, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.
Hvert medlem har ret, men ikke pligt, til at skrive et antal navne på sin stemmeseddel svarende til det antal poster, der skal besættes.

Bestyrelse og udvalg
§ 11
Foreningen ledes og repræsenteres af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges af den ordinære generalforsamling for to år ad gangen.
Generalforsamlingen vælger formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Endvidere vælges hvert år, for et år ad gangen, to bestyrelsessuppleanter og to regnskabskyndige revisorer.
Kun aktive seniormedlemmer er valgbare.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer, heraf formand og/eller næstformand, er til stede.
Resultatet af bestyrelsens forhandlinger indføres i foreningens forhandlingsprotokol.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver for foreningen.

Tegningsret og bemyndigelse
§ 12

I økonomiske spørgsmål har den samlede bestyrelse tegningsretten. Formanden tegner bestyrelsen udadtil.

Foreningens ophør
§ 13

Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på to generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 8 dages mellemrum.
Ved foreningens ophør skal dens kapital anvendes til fremme af lystfiskeriet i Nordjylland.

Vedtaget på generalforsamlingen den 9. januar 2014
Hilmar Jensen, Formand

Foreningens særlige bestemmelser

Særbestemmelser for fiskeri for medlemmer af Nordjysk Lystfiskeriforening:
Fiskeri i foreningens fiskevand ved Lindenborg å er ikke tilladt i perioden fra 16. november til 28. (29.) februar, begge dage inklusive.

Gældende for fiskeri i foreningens fiskevand ved Lindenborg å, er mindstemålet for alle ørredarter – undtaget regnbueørred – 40 cm.

Nedgængere er fredet fra 16. januar til 14. marts.

Det er ikke tilladt medlemmer af NL at garnfiske i Langerak (fra Aalborg Portland til Egense).
I tiden 1. september til 31. december, er fiskeri og færdsel på åens østside fra „Stenhullet” ved Storvorde til åens udløb i Limfjorden ikke tilladt fra solnedgang til solopgang.
Af hensyn til den udtrækkende smolt er medefiskeri med agnet krog ikke tilladt i perioden fra den 1. marts til den 30. april, begge dage inklusive. Forbuddet gælder for NL’s fiskevand i Lindenborg Å.
Alt fiskeri skal foregå fra åbredden. Vadefiskeri er dog tilladt fra åens østside på strækningen fra „højspændingen” og nedstrøms.
NL-medlemskort skal altid medbringes under fiskeri ved foreningens fiskevand. Undladelse heraf medfører en bøde til foreningen på 50 kr.
Dokumentation for fisketegn skal ligeledes altid medbringes under fiskeri.

Særbestemmelser for parkering og færdsel for medlemmer af Nordjysk Lystfiskeriforening:
Indkørsler til marker, markveje o.l. må ikke benyttes til parkering, ligesom parkering på marker og grødeopsamlingspladser ikke er tilladt.
Parkeringsanvisninger skal respekteres og følges.
Færdsel over marker/dyrkede arealer, gårdspladser og igennem haver er ikke tilladt. Eventuelle henvisninger fra lodsejerne skal følges.
Vejrholm, Storvordebroen: Parkeringsplads findes på østsiden af åen.
Egensevejen: Færdsel til åen sker via trapperne.
Den Skæve Bro”: Parkeringsforbud 100 m nedstrøms på åens østside.
Voldsted, Ågaarden: Færdsel til åen sker vest om gården i henhold til opsatte skilte.
Skørping-Holme Skoven: Kørsel igennem skoven er forbudt. Parkering ved det gamle savværk ved skovkanten.
Det er strengt forbudt at henkaste affald langs åen: Linerester, øldåser, ølkapsler o.s.v. Alt affald skal hjembringes.
Brugerne skal gøre ordentligt rent efter ophold i hytterne. Madpapir, snørerester og lignende affald må ikke efterlades. Der findes ikke affaldsposer i hytterne.

Særbestemmelser m.h.t. kontrol af Nordjysk Lystfiskeriforenings medlemmers udøvelse af fiskeri ved foreningens fiskevande:

1.
Medlemmerne har pligt til at forevise medlemsbevis, kvittering for betalt fisketegnsafgift samt eventuelt yderligere legitimation til personer, der foreviser et af Nordjysk Lystfiskeriforening udstedt kontrolskilt.

Medlemmer, der ikke kan forevise gyldigt medlemsbevis og/eller kvittering for betalt fisketegnsafgift, skal på forlangende straks forlade fiskevandet.

2.
På forespørgsel skal medlemmerne endvidere fremvise eventuel fangst for kontrol af fredning og mindstemål i henhold til ferskvandsfiskerilovgivningens bestemmelser samt Nordjysk Lystfiskeriforenings særbestemmelser.

Fangst skal ved fiskevandet opbevares i en sådan tilstand, at den er umiddelbart kontrollerbar m.h.t. overholdelse af mindstemål.

Såfremt de oven for nævnte bestemmelser ikke er overholdt, skal fangst samt medlemsbevis overgives til kontrolløren og fiskevandet straks forlades.

Bestyrelsen foretager det videre i sagen.

3.
Alle fangster af fisk over 40 cm skal indberettes senest 5 dage fra fangsttidspunktet. Indberetningen kan indtastes på hjemmesiden nl1917.dk eller afleveres på en af de fremlagte blanketter i vores hytte Lindbo

4.
Medlemmer, der overtræder en eller flere af Nordjysk Lystfiskeriforenings til enhver tid gældende særbestemmelser i øvrigt, skal på forlangende overgive medlemsbevis til kontrolløren og straks forlade fiskevandet.

Bestyrelsen foretager det videre i sagen.

Og husk! Særbestemmelserne er ikke lavet for at genere NL’s medlemmer – men for at sikre os fiskevand…. med fisk i.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Det kan måske syntes unødvendigt at opstille etiske regler i en forening, hvor man er medlem på grund af interesse og lyst, men virkeligheden viser, at det kan være godt at skitsere, hvordan man kan opføre sig, så oplevelserne ved lystfiskeri bliver gode og positive for alle.

Nogle gode regler
Det er vigtigt, at man som lystfisker overholder nogle få skrevne og uskrevne regler for fiskeriet. De er med til at bevare et godt forhold mellem lystfiskere, andre brugere af naturen og de, der bor i området – ikke mindst vore lodsejere.

Brug din sunde fornuft og husk, at vi er gæster ved fiskevandet. Husk også, at du af andre opfattes som en repræsentant for NL.

Fisk kun hvis du har tilladelse, fisketegn og betalt medlemskort
Fisk kun på de strækninger, hvor foreningen har fiskeretten, følg skiltningen, og vær opmærksom på de enkelte private strækninger.
Respekter og overhold alle punkterne i foreningens særlige bestemmelser.
Fisk kun med 1 fiskestang.

Fredning og mindstemål
Sæt dig godt ind i reglerne om fredningstider og mindstemål, også dem der kun gælder for NL.
Det er ikke tilladt at hjemtage fisk under mindstemålet, uanset at fisken evt. ikke kan overleve.

Vis hensyn ved færdsel i naturen
Gå langs åen, på markveje, stier og evt. i markskel, træd ikke i afgrøder eller sprøjtespor.
Undgå at lave støj.
Hegn m.v. må ikke beskadiges eller led efterlades åbne.

Efterlad naturen, som du ønsker at modtage den
Tag fiskeaffald, linestumper, kroge, andet affald, flasker/dåser og emballage med hjem.

Vis hensyn ved parkering
Benyt kun de P-pladser som er anvist af foreningen på kortene og er vist ved skiltning.

Er pladsen fuld optaget, så find om nødvendigt et andet sted at fiske
Kørsel er kun tilladt på offentlige veje.

Start altid fiskeriet opstrøms andre der allerede er i gang med at fiske
Hold god afstand – det er f.eks. mindst 50mtr.
Begynd aldrig dit fiskeri lige foran en anden fisker uden dennes accept, eller om nødvendigt sørg for rigtig god afstand.
Gå altid langt uden om andre fiskere, og undgå færdsel de steder, andre fiskere kommer frem til om lidt.
Ingen har fortrinsret til enkelte steder eller strækninger.

Udøv et bevægeligt fiskeri
Bevæg dig mellem hvert kast.
Er der mange fiskere både op- og nedstrøms åen, bør du fiske vandet i et jævnt tempo.
Træd eventuelt tilbage og lad hurtigere fiskende komme forbi.
Opstrøms fiskende viger for nedstrøms fiskende.

Undgå at beskadige fisk du vil genudsætte
Fugt dine hænder, inden du rører ved fisken. Når du genudsætter en fisk, så gør det så blidt som muligt.
Brug ikke så lette eller dårlige grejer, at du ikke kan lande fisken ordentligt, eller udtrætter den i unødig grad.
Fisk gerne med en stor krog, så du undgår at fange og skade små fisk.
Fisk ikke hvor der er stimer af små fisk. Ofte er der tale om smolt. Gå videre til et andet sted.
Tag ikke flere fisk med hjem end du selv kan anvende.

Undgå at fiske hvor der er gydende fisk
Gydende fisk er med til at sikre dit fiskeri i fremtiden. Fisk derfor ikke, hvor der er mulighed for at genere og fange gydende fisk.

Opdager du ting der beskadiget eller ødelagt så giv besked
Det er kun muligt at få udbedret skader såfremt det bringes til kendskab for bestyrelsen.
Det ikke tilladt at beskære eller knække træer og grene for at skaffe adgang eller fiskeplads. Beskæringsarbejde foretages kun af NL efter aftale og i samarbejde med lodsejerne.

Dette er eksempler på god etik og moral ved fiskevandet. I tillæg til ovenstående, brug da sund fornuft og husk, at bestemmelserne i NL’s vedtægter og særbestemmelser også skal overholdes.

Bestyrelsen, NL

Juniorarbejdet har til formål:

at fremme interessen for lystfiskeri blandt børn og unge
at opdrage juniorerne til lystfiskeretik og -moral
at oplære juniorerne til praktisk lystfiskeri og grejfremstilling
at indføre juniorerne i foreningens liv og arbejde.

Arbejdet skal altid følge de for Nordjysk Lystfiskeriforening gældende love og bestemmelser samt øvrige vedtagelser.

Juniorarbejdets arbejdsområder kan indeholde følgende elementer:
arrangere kurser for grejfremstilling (stangbygning, fluebinding, pirkestøbning, spinnefremstilling o.s.v.)
arrangere kurser med praktisk indhold om lystfiskeri
lave kurser med teoretisk indhold om lystfiskeri
arrangere besøg hos grejforhandlere
lave foredrag og filmfremvisning om lystfiskeri og naturpleje
arrangere fisketure til andre fiskevande både fersk og salt
arrangere møder/kurser for alle juniorer fælles.
deltage i arrangementer med juniorer fra andre foreninger

Juniorudvalg
Efter generalforsamlingen udpeger bestyrelsen blandt bestyrelsesmedlemmer og øvrige medlemmer et antal medlemmer til juniorudvalget. Det er naturligt at juniormedlemmer inddrages i dette.
Udvalget fastsætter selv sin arbejdsform.

Økonomi
Juniorudvalget udarbejder et budgetoverslag for de forventede udgifter i regnskabsåret.
Juniorudvalget kan endvidere gennemføre ad hoc-aktiviteter.
I de tilfælde hvor en aktivitet og arbejdet medføre økonomiske omkostninger skal dette bevilliges/godkendes af bestyrelsen.

Ændring af kommissorium
Ændring af kommissoriet kan efterfølgende kun ske ved beslutning i bestyrelsen, og efter drøftelse med juniorudvalget.

Nordjysk Lystfiskeriforening har besluttet et loft over det antal medlemmer der skal være i foreningen. De nærmere regler for medlemsloftet er beskrevet nedenfor.

Regelsæt for loft over medlemstallet i Nordjysk Lystfiskeriforening​

  • Medlemstallet i foreningen kan som udgangspunkt ikke overstige 425 voksne medlemmer.
  • Tallet kan ændres på en generalforsamling med omgående virkning.
  • Folk der ønsker at blive medlem skrives på en venteliste der føres af kassereren.
  • Folk indskrives i den rækkefølge de har henvendt sig.
  • Ved indskrivning på ventelisten betales halvt indskud.
  • Når indbetalingerne af medlemskontingentet er gjort op ved betalingsfristens udløb den 31. december, tilbydes folk på ventelisten medlemskab, i den rækkefølge man er ført på listen, og i et antal der fylder medlemstallet op til loftet.
  • Såfremt medlemstallet i en kontingentperiode er under medlemsloftet, optages folk der ønsker at blive medlem omgående i foreningen.
  • Der er ingen loft over antallet af juniormedlemmer.

Ophavsret (copyright ©)
Loven om ophavsret gælder også for elektronisk information.
Nordjysk Lystfiskeriforening har copyright til alt materialet på dette Web-sted.
Finder du sider som er interessante, så er du meget velkommen til at oprette et link til disse, frem for at bryde loven og “klippe” materialet over. Opretter du link, skal du give os besked via mail.
Anden anvendelse af materialet må kun ske med indgået skriftlig aftale.
Med venlig hilsen
Nordjysk Lystfiskeriforening

Sidste år modtog vi en del anmeldelser om folk der fiskede ved vort fiskevand, uden at de var medlem af foreningen. Denne tendens er fortsat i år. Det har fået bestyrelsen til at drøfte denne situation. Vi har i foreningen et antal kontrollanter der må kontrollere medlemskab, og vi har nogle enkelte fiskeriopsynsmænd der også må kontrollere, om der er betalt Fisketegn. De har foretaget forskellige kontroller, og er rykket ud hvis der er sket henvendelse til dem. Desværre har det ofte vist sig, at når de nåede frem var ”synderne” forsvundet.

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at der laves en forsøgsordning, hvor medlemmerne mod visning af eget medlemskort, kan anmode om at se medlemskortet hos andre fiskere man møder ved åen, og såfremt et sådant ikke kan fremvises, høfligt anmode pågældende om at forlade fiskevandet, eventuelt vejledt om hvor der kan købes dagkort, eller allerbedst, hvordan man bliver medlem af vor forening. Den enkelt må ikke udsætte sig for konfrontationer, i tilfælde af problemer, kontakt straks en af vores officielle fiskeriopsynsmænd, da de har videre beføjelser.
Bemærk, at mange medlemmer betaler deres kontingent via nettet, og har derfor ikke nødvendigvis et medlemskort med stempel fra posthus. Spørg i denne situation til medlemsnummer og print af bankindbetaling. Evt. tvivl må aldrig komme til at resultere i nogen form for konflikt.
Der må kun forespørges til medlemskab af NL(ikke statstegn) og kun ved foreningens fiskevand i Lindenborg Å – Ryå er ikke omfattet.
Man skal selvfølgelig være opmærksom på lodsejernes ret til at fiske på eget vand, og med lodsejerkort, på alt foreningens vand. Ligeledes skal der udvises konduite, når der er tale om børn og unge.

Hvis der foretages kontrol vil vi gerne informeres om dette, for dermed at få et billede af omfanget af oplevelser med ”ikke medlemmer”. Det kan f.eks. ske med navn på den der har foretaget kontrol, sted(strækning), tidspunkt, var det et medlem man mødte, hvis ikke – hvilken handling der blev foretaget. Dette vil give os et billede af kontrollerne, omfanget og udbyttet heraf.
Samtidig har vi også et andet ønske, nemlig at øge antallet af kontrollanter. Skulle du være interesseret, skal du bare henvende dig til formanden. Bestyrelsen vil senere udpege et antal kontrollanter, vi skal gerne have en spredning, så alt vort fiskevand kontrolleres jævnligt.

SIDDER DU INDE MED ANDRE SPØRGSMÅL?

Du er altid velkommen til at tage kontakt til bestyrelsen, hvis du har andet på sinde: