Sæsonens første fisk er fanget og der er stadig plads til nye medlemmer. Meld dig derfor ind, hvis du vil tage del i sæsonen 2024. Knæk & Bræk

Referat fra Generalforsamling 2023

Referat fra Generalforsamlingen

Hej Alle

En generalforsamling med ca 60 deltagere er nu overstået. Der var gode debatter, forslag og diverse valg til foreningens bestyrelse. Se gerne det fremlagte referat for resultaterne af valg og fremsendte forsalg. 

Nu er der bare tilbage at få overstået ventetiden til åen igen åbner for fiskeri d. 1. marts 2023. Vi ses derude. 

 

Med venlig hilsen

Torben Burchardt Jensen
Formand NL1917
E-mail: nl.formand@gmail.com

SL formand Jan Nielsen fortæller
Kenneth på talerstolen
Ny suppleant: Troels Morgen

Nordjysk Lystfiskeriforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 12. januar 2023 kl. 18.00 i Vejgaardhallen

Dagsorden

Generalforsamlingen suspenderes præcis kl. 19.30 for spisning. Efter endt spisning genoptages generalforsamlingen.

Forslag til forretningsorden

 1. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog standse eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. Dersom bestyrelsens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstemningen om beretningen.
 2. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Deltagerne i generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser.
 3. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren, når som helst efter et indlæg, begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.
 4. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 deltagere i generalforsamlingen kan stille forslag om, at der stoppes for indtegningen til debatten efter næstfølgende taler. Træffes en sådan beslutning kan kun formanden og forslagsstilleren tildeles ordet.
 5. Ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning, dog principielt således, at de mest vidtgående/ændringsforslag først sættes til afstemning

Referat

 1. Valg af dirigent

  Tage Kragbak valgt
  GF er lovlig indkaldt, 6/12- 2022 på hjemmesiden

 2. Godkendelse afforretningsorden og valg afstemmetællere
  Forretningsordenen er vedtaget, og Stemmetæller valgt
 3. Beretning

  Formand aflægger mundtlig beretning.

  Kommentarer:
  Karsten Jensen: Ros til den nye hjemmeside, men hvor er kontakt oplysning på bestyrelsen?
  – Kommentar fra Torben B: de ligger på hjemmesiden.

  Michael Pedersen: Ris til hjemmesiden:
  -manglende billeder på ”store fisk”
  – Kommentar fra Torben: Det bør de være, det vil vi få rettet.

  Fælles indberetning for hele å’en ?
  – Kommentar fra Torben: tager vi evt på med SL, når vores egen indberetning kører stabilt.

  Per Brun:
  – Ser næsten ingen skarv eller sæler.

  Beretning vedtaget

 4. Regnskab 2021 og 2022

  Torben V fremlægger regnskabet
  Kenneth Niemann ønsker sig et mere udspecificeret regnskab.
  Kommentar fra Torben V: Andre indtægter/udgifter skyldes vores forsikringssag.

  Regnskabet er godkendt

 5. Indkomne forslag

  Bemærk NL’s love § 9 stk.2 om tidsfristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen Se bestyrelsens forslag om udvidet medeforbud

  Indkomne forslag er indkommet rettidigt.

  Forslag 1 fra Kenneth: Dagsorden offentligt gøres 3 dag før bestyrelsesmøder. Referat fra bestyrelsesmøder offentliggøres senest 14 dage efter bestyrelsesmøder.
  Der er flere kommentarer, både for og imod.
  Forslaget er ikke vedtaget.

  Forslag 2 fra Kenneth: Ophæv mede forbud i NL vand
  Forslag fra bestyrelsen: Mede forbuddet udvides til 1 /3- 1/5
  Flere kommentarer til fordel for Kenneth forslag
  Afstemning mellem de 2 forslag:
  Kenneth forslag er faldet
  Afstemning om bestyrelsens forslag: 25 stemmer for Bestyrelsens forslag.
  Bestyrelsens forslag er vedtaget

 6. Budget 2022/2023

  Torben V fremlægger
  Forventet antal medlemmer 350
  Forventer et underskyd på 3500,-kr
  Budget vedtaget

 1. Valg af Kasserer

  Torben V afgår efter tur
  Torben B: Anbefaler Torben V bliver genvalgt.
  Ikke andre kandidater
  Torben V. Genvalgt

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

  Lars Bølling, Søren Ugilt og Thomas Ugilt afgår efter tur.
  Torben B: Anbefaler genvalg.
  Alle 3 genvalgt uden modkandidater

 1. Valg af 2 suppleanter

  Jørgen Brandt afgår efter tur
  Torben B: Forslår Jørgen Brandt og Trols Morgen.
  Begge valgt

 1. Valg af revisor
  Jan Vinther Sørensen og Claus Rasmussen afgår efter tur
  Torben B: Anbefaler genvalg
  Begge genvalgt uden modkandidater
 1. Eventuelt

  Lars Bølling:
  Har fået tilbagemelding fra ca 40 personer, mange bare glemt at betale.
  Udmeldinger, kun 1 er utilfreds med foreningen, resten skyldes andre årsager.

  Michael Pedersen: Man bør ikke spule gydebanker i oktober.
  -Jan Nielsen (SL) svarer: Gydebanker spules afhængig af vandstand, der er ikke set gydende fisk i forbindelse med spuling.

  Jan Nielsen (SL): Beretning fra sammenslutningen. Bla. Gydebank projekt ved cykelbroen

  Tom Nielsen: Hjælp til hjemmesiden.

  Er der lukket for indberetning af ”mærkelig indberetning”.
  Kommentar:  Torben: Nej, der er ikke planer om at kræve login for at indberette fisk.

Generalforsamling afsluttet

Pokalfisk 2021:
Karsten Jensen 80 cm og 6,5 kg

Kim L Andersen 79cm og 5,8 kg

Rene Kolbeck 75 cm og 5,5 kg

Diplomer og bøger overrakt

Pokalfisk 2022:

       1. plads Kenneth Niemann Jensen 90,5cm og 8,6 kg

       2. plads Palle Nielsen 92cm og 8,55 kg

       3. plads Henrik Bertelsen 84cm og 6,3 kg

Pokaler overrakt.